Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych ma na celu ułatwienie zrozumienia informacji gromadzonych na temat użytkownika, sposobu, w jaki dane są wykorzystywane, a także praw przysługujących użytkownikowi.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych dotyczy strony internetowej www.maty-taneczne.pl (zwanej dalej “Stroną internetową”). Operatorem Serwisu jest L-TEK sp. z o.o. z o.o., zwana dalej L-TEK lub “my” lub “nas”. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez L-TEK zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i/lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Usługi oferowane przez L-TEK za pośrednictwem Witryny mogą być świadczone wyłącznie poprzez gromadzenie, przechowywanie, zatrzymywanie, przekazywanie, usuwanie i/lub inne formy wykorzystywania (“gromadzenie i wykorzystywanie”) określonych danych osobowych związanych z użytkownikami (“dane osobowe” lub “dane”). Przez dane osobowe rozumie się wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanych i możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych, w tym imię i nazwisko, adres lub adres e-mail.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, L-TEK jest zobowiązany do informowania użytkowników o przetwarzaniu danych i spełnia ten obowiązek poprzez niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych ani żadna jej część nie ma charakteru klauzul umownych i nie stanowi części Ogólnych Warunków Świadczenia Usług (“OWU”) jako umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych L-TEK ma prawo przetwarzać dane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odniesienia do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług należy również interpretować jako informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (art. 13 i 14 RODO), a w żadnym wypadku jako klauzule stanowiące Ogólne Warunki Świadczenia Usług (“OWU”).

Korzystając z naszej strony internetowej i naszych usług, użytkownik zawiera prawnie wiążącą umowę z L-TEK, której warunki są zawarte w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.